Privacy Policy

  • Wie/ Wat

Wij respecteren uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Esencia, met maatschappelijke zetel te 8650 Merkem, Stationsstraat 55, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0678.343.208, www.esenciawellness.be en tel. +32 (0)476333020.

Wij leven de Europese Verordening vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na en zijn hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

  • Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteit-en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail adres, telefoon en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals nodige info voor anamnese: gebruik van producten, werk, medicatie, uw dokter, problemen op gezondheidsvlak, voeding, huidanalyse & huidscan).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verlicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

  • Verwerkingsdoeleiden en rechtsgrond
  • Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteit- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor de verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingsactiviteiten zoals het toesturen van commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

  • Gegevens van leveranciers

Wij verzamelen en verwerken de identiteit- en contactgegevens van onze leveranciers, evenals hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers, de boekhoudkundig en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor direct marketingsactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

  • Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten en leveranciers verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

  • Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Klantengegevens en gegevens van leveranciers zullen in elk geval na een termijn van vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

  • Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt iedereen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar www.esenciawellness.be. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen de 30 dagen, op uw verzoek.

U beschikt over het recht om een klant in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 2744800, email: commission@privacycommission.be

  • Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Boek nu online je afspraak en start met genieten.

Nu boeken
IMG 0008 5

De geschenkbon, leuk om te geven en nog leuker om te krijgen.

Geschenkbon